Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Ilse de Boer Media Consultancy

 

Artikel 1: Definities

 1. ‘Opdrachtnemer’; Ilse de Boer Media Consultancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77254368.
 2. ‘Opdrachtgever’; iedere (rechts)persoon die met Ilse de Boer Media Consultancy een overeenkomst sluit of heeft afgesloten.
 3. ‘Overeenkomst’: een door Opdrachtnemer aanbod welke door Opdrachtgever is aanvaard.
 4. ‘Overmacht’: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden, tast niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen/offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 2. Alle offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Een Overeenkomst is tot stand gekomen zodra Opdrachtnemer aanvangt met deopdracht.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het in de optiek vanOpdrachtnemer voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

Artikel 4: Levering en leveringstijd

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 3. Indien Opdrachtnemer van mening is dat aanpassing van de Overeenkomst dient plaats te vinden, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor op een later moment plaatsvinden.

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
 2. Indien Opdrachtnemer het voor een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig acht, heeft zij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever geeft aan Opdrachtnemer toestemming om wijzigingen op de website van Opdrachtgever aan te brengen die zowel technisch als inhoudelijk van aard kunnen zijn.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zelf veranderingen door te voeren aan de website, dan wel derden hiertoe in te schakelen.

Artikel 7: Ontwikkelen van een website

 1. Opdrachtgever dient al hetgeen voor de ontwikkeling van de website nodig is tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever op de website plaatst.
 2. Opdrachtnemer behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar naam op de website op te nemen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden een variant of afgeleide van het ontwerp van de website te (laten) maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website toe tepassen of te gebruiken.

Artikel 8: Oplevering van een website

1. Opdrachtgever zal van Opdrachtnemer de berichtgeving ontvangen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de website afgerond zijn en de website gebruiksklaar is.

2. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en Opdrachtgever daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, dient Opdrachtnemer hierover schriftelijk en gedetailleerd geïnformeerd te worden. Opdrachtnemer zal – indien de constatering valt onder een uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting – de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Het herstel van gebruiksfouten van Opdrachtgever, van niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken en van eventueel verloren gegane gegevens is niet kosteloos.

3. De website wordt geacht conform de Overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld en Opdrachtgever binnen een periode van 14 dagen na de mededeling zoals bedoeld in lid 1 niet heeft gereclameerd bij de Opdrachtnemer.

4. Door Opdrachtnemer na oplevering uit te voeren wijzigingen worden als meerwerk aangemerkt. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten van het meerwerk afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9: Domeinnaamregistratie

 1. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever de registratie van domeinnamen verzorgen tegen de daarvoor overeengekomen tarieven.
 2. Opdrachtnemer heeft ten aanzien van de domeinnaamregistratie een inspanningsverplichting en Opdrachtnemer garandeert niet dat een aanvraag tot registratie zal worden gehonoreerd
 3. Opdrachtgever is verplicht te handelen overeenkomstig de geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie.
 4. De registratie van domeinnamen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf te onderzoeken of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden ingeval (registratie van) de domeinnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer wijst Opdrachtgever er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een handelsnaam en/of merkenrecht inhoudt.
 5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of de regelgeving van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 10: Hosting

 1. Opdrachtnemer streeft naar een optimale bereikbaarheid van de servers.
 2. Wanneer – al dan niet door toedoen van Opdrachtgever – de bereikbaarheid van de servers in gevaar komt, zal Opdrachtnemer naar eigen inzicht actie ondernemen endatgene doen wat zij noodzakelijk acht.
 3. Indien er sprake is van bulkmail c.q. het verspreiden van spam dat direct of indirectbetrekking heeft op domeinnamen en/of accounts welke door Opdrachtnemer beheerd worden, dan is Opdrachtnemer – zonder voorafgaand overleg daartoe – gerechtigd tot sluiting van het domein over te gaan. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.
 4. Opdrachtgever dient te allen tijde zorg te dragen voor voldoende beveiliging van zijn of haar data, onder meer door middel van het maken van voldoende (online)back-ups.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ondernomen actie (lid 1), van de sluiting van het domein (lid 3), van dataverlies of van beschadiging van programmatuur (lid 4).
 6. Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken of verhuren voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met voorgaande leden en/of Opdrachtgever niet diens verplichtingen behoorlijk of volledig nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren.
 8. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt de hosting gedurende een periode van 12 maanden verzorgd. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

Artikel 12: Prijzen

 1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief Btw.
 2. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal Opdrachtnemer voor de geleverdedienst /het geleverde product vergoedingen in rekening brengen volgens hetgebruikelijk uurtarief.
 3. Indien zich voor Opdrachtnemer – als gevolg van wet- en regelgeving,valutaschommelingen of prijs- of tariefwijzigingen bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde (internet)providers of andere toeleveranciers – (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht jaarlijks per 1 januari de overeengekomen prijzen te indexeren met 2,5%.

Artikel 13: Facturering, betalingstermijn en incassokosten

 1. De aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen dienen voor 50% bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen is.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 3. Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen, dan wel de anders overeengekomen termijn, na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. Indien betaling niet plaatsvindt binnen overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
 6. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel dan wel gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Opdrachtnemer in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van een advocaat en/of incassogemachtigde.

Artikel 14: Reclame

1. Bezwaren tegen de hoogte van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te maken. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klachten te bevatten.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van een provider of dienstverlener welke ten behoeve van het functioneren van de website is ingeschakeld.
 2. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever en ontstaan door:
  • –  door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevensc.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
  • –  vermeende inbreuk danwel inbreuk op het handelsnamen en merkrechtaangespannen door derden jegens Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden dieOpdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 4. Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enigmoment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in geval van overmacht.
 2. Indien Opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegensOpdrachtgever kan voldoen wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschortvoor de duur van de overmacht toestand.
 3. Indien de overmacht toestand langer dan vier weken heeft geduurd hebben partijen hetrecht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt. Opdrachtgever heeft ingeval van overmacht van Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden als ook op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van de) Overeenkomst, zowel die van juridische als van feitelijke aard, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.